Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu.

Benjamin Franklin

Polityka ochrony danych


Informacje ogólne

 1. Administratorem danych osobowych jest Paulina Kielan prowadząca działalność gospodarczą jako firma PRE-TEKST Paulina Kielan (dalej: Pre-tekst) z siedzibą w Pisarzowicach 43-332, ul. Krótka 1.

 2. Kontakt z administratorem jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: redakcja@pre-tekst.com.

 3. Firma gromadzi i przetwarza dane osobowe klientów, podwykonawców, współpracowników oraz użytkowników serwisu.

 4. Dane osobowe są wykorzystywane w celu właściwego i zgodnego z prawem wykonywania usług na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności w sposób określony w niniejszej polityce ochrony danych.

 5. Sposób zbierania, przechowywania i przetwarzania danych jest zgodny z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 6. Zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie danych odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem prawa do prywatności.

 7. Odbiorcami danych są osoby, których dane dotyczą, oraz podmioty przetwarzające.

 8. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

 9. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż podmioty upoważnione na podstawie właściwych przepisów prawa.

 10. Dane osobowe będą przetwarzane przez Pre-tekst przez okres konieczny do wykonania usługi oraz wymagany przepisami prawa w zakresie przechowywania dokumentacji.

 11. Każdej osobie przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do ich przenoszenia oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 12. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych przez Pre-tekst narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 13. Korzystanie z usług firmy Pre-tekst jest równoznaczne z akceptacją polityki ochrony danych (polityki prywatności).


Rodzaje i cel zbierania oraz przetwarzania danych

 1. Firma Pre-tekst pozyskuje i przetwarza pełne lub podstawowe (ograniczone) dane osobowe w zależności od celu ich wykorzystania.

 2. Pełne dane osobowe obejmują: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, numer NIP (jeśli dotyczy), numer rachunku bankowego.

 3. Pełne dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu kompleksowego wykonania usługi. Obejmuje to:

  • kontakt telefoniczny i korespondencję elektroniczną;

  • sporządzanie umów i faktur;

  • dopełnienie obowiązków ciążących na firmie (przygotowanie dokumentacji dla urzędu skarbowego i ZUS).

 4. Podstawowe dane osobowe obejmują: imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu.

 5. Podstawowe dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego i korespondencji elektronicznej na potrzeby odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wykonania kalkulacji lub nawiązania szeroko rozumianej współpracy.


 6. Zbieranie danych osobowych

  1. Firma Pre-tekst zbiera dane bezpośrednio od osób fizycznych w drodze kontaktu osobistego bądź telefonicznego, korespondencji elektronicznej lub poprzez formularz kontaktowy serwisu internetowego.

  2. Formularz kontaktowy zamieszczony na stronie nie służy do zbierania danych w nim wprowadzonych w bazie danych, a jedynie do wysłania ich na firmowy adres e-mail.

  3. Dane pozyskiwane są także od innych podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania i przekazywania w celu wykonania zleconych usług (np. na podstawie umów o podwykonawstwo).

  4. Pre-tekst pozyskuje dane w sposób zautomatyzowany wyłącznie poprzez pliki cookie przy korzystaniu z serwisu internetowego i przetwarza je tylko w celu ułatwienia użytkownikom korzystania z serwisu.


  Przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych

  1. Dane osobowe zbierane przez firmę Pre-tekst są przetwarzane przez administratora lub podmioty przetwarzające upoważnione przez firmę, z którymi Pre-tekst ściśle współpracuje.

  2. Wszystkie dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane jedynie w celu świadczenia i doskonalenia świadczonych usług.

  3. Pełne dane osobowe są przekazywane tylko podmiotom trzecim świadczącym na rzecz firmy Pre-tekst usługi rachunkowo-księgowe.

  4. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom trzecim w celu zlecenia usługi dodatkowej związanej z usługą wykonywaną przez firmę (m.in. zlecenie druku; wykonanie tłumaczenia, projektu graficznego, grafiki, korekty, składu, fotografii, obróbki fotografii; obsługa systemów informatycznych), np. na podstawie umowy o podwykonawstwo, na życzenie klienta lub po wyrażeniu przez niego zgody.

  5. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile są do tego upoważnione obowiązującymi przepisami i po przedstawieniu odpowiedniego żądania.

  6. Firma Pre-tekst nie ponosi odpowiedzialności za dane osobowe przekazane podmiotom współpracującym za pośrednictwem innych kanałów niż firma Pre-tekst.


  Pliki cookie

  1. Serwis internetowy firmy Pre-tekst korzysta z plików cookie. Zostają o tym poinformowani wszyscy użytkownicy serwisu.

  2. Pozyskiwane automatycznie informacje zawarte w plikach cookie są wykorzystywane tylko w celu ułatwienia użytkownikom korzystania z serwisu.

  3. Pliki cookie są wykorzystywane głownie w celach:

   • informacyjnych, dla zrozumienia sposobu korzystania z serwisu przez użytkowników i wychodzenia naprzeciw ich oczekiwaniom;

   • statystycznych, dla szacowania liczby użytkowników;

   • komunikacyjnych, dla utrzymania ciągłości sesji zalogowanych użytkowników na wszystkich podstronach serwisu.

  4. Pliki cookie używane przez serwis są bezpieczne dla komputerów użytkowników.

  5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia opcji gromadzenia plików cookie poprzez zablokowanie plików cookie z domeny pre-tekst.com w przeglądarce internetowej.


  Bezpieczeństwo danych osobowych

  1. Ochrona danych osobowych w firmie Pre-tekst odbywa się zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  2. Dane są przechowywane na zabezpieczonych nośnikach elektronicznych.

  3. Dla zabezpieczenia serwisu internetowego i danych przesyłanych w formularzu kontaktowym firma używa m.in. bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).

  4. Serwer obsługujący serwis internetowy znajduje się na terenie Unii Europejskiej i podlega procedurom opisanym w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

  5. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

  6. Firma dokłada wszelkich starań w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności ich zabezpieczenia przed udostępnianiem osobom nieupoważnionym.


  Postanowienia końcowe

  1. Jakiekolwiek wykorzystanie danych osobowych inne niż to opisane w niniejszej polityce ochrony danych wymaga uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą.

  2. Firma Pre-tekst zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w polityce ochrony danych w każdym momencie działalności, zwłaszcza jeśli zmiany te mają na celu usprawnienie ochrony danych i podniesienie ich bezpieczeństwa.