Może to dobrze robi człowiekowi, jeśli od czasu do czasu upadnie. Byle tylko nie potłukł się na kawałki.

John Maxwell Coetzee

Korekta tekstu

PRE-TEKST oferuje korektę zarówno dokumentów tekstowych, jak i plików pdf oraz wydruków. Możliwa jest także korekta tekstów obcojęzycznych. Do korekty bardzo często zalicza się adiustację stylistyczną, o ile nie zakłada ona samodzielnego wyznaczania norm dla publikacji (co jest elementem redakcji).
I korekta, i adiustacja dotyczą tekstu już zredagowanego i polegają na wprowadzeniu założeń redakcyjnych lub skontrolowaniu, czy wszystkie założenia zostały wprowadzone poprawnie. Obie czynności powinno się wykonywać na co najmniej dwóch etapach: w edytorze tekstu jeszcze przed składem, a po składzie w plikach pdf lub na wydrukach. 

Adiustacja i korekta techniczna

Adiustacja polega na oznaczeniu na tekście norm typograficznych i graficznych przyjętych dla danej publikacji, czyli w znaczeniu najbardziej ogólnym odnosi się do jej strony wizualnej.

Czynności adiustacji

 • oznaczenie układu stron, kolumn, paginacji
 • oznaczenie kroju i wielkości czcionki, interlinii, wcięć akapitowych tekstu głównego
 • oznaczenie kroju i wielkości czcionki pozostałych elementów: nagłówków, tytułów, podtytułów, podpisów, mott, dedykacji, indeksów, bibliografii, spisów, przypisów
 • oznaczenie wyróżnień (kursyw, pogrubień, podkreśleń, spacjowania)
 • wskazanie rozmieszczenia ilustracji, tabel, ramek


Korekta techniczna to właściwie skontrolowanie, czy na tekście po złamaniu wszystkie oznaczenia adiustacyjne zostały wprowadzone jak należy i czy układ graficzny prezentuje się odpowiednio.

Czynności korekty technicznej

 • sprawdzenie układu stron, kolumn, paginacji, kroju i wielkości czcionki, interlinii, wcięć akapitowych, formatowania
 • usunięcie usterek składu (tzw. bękartów, wdów, szewców, sierot)
 • kontrola wyróżnień (kursyw, pogrubień, podkreśleń, spacjowania), zapisu symboli i indeksów górnych oraz dolnych
 • dopilnowanie adekwatności podpisów do ilustracji, wykresów i nagłówków tabel oraz ich rozmieszczenia
 • zadbanie o estetyczny wygląd publikacji (światło na stronie, jednolitość odstępów)

Korekta językowa i stylistyczna

Korekta ma na celu sprawdzenie, czy wszystkie błędy zostały poprawione przy redakcji i czy wszystkie zapisy są zgodne z założeniami redakcyjnymi.

Czynności

 • weryfikacja tekstu po złamaniu z założeniami redakcyjnymi
 • poprawienie błędów literowych i błędów dzielenia wyrazów
 • kontrola zapisu nazw własnych
 • ujednolicenie zapisu skrótów, liczb, symboli, odwołań, opisów bibliograficznych
 • sprawdzenie numeracji przypisów, tabel, rysunków
 • zaproponowanie ewentualnych skrótów i poprawek mające na celu poprawienie układu graficznego lub usunięcie usterek składu

Korekta tekstów obcojęzycznych i tłumaczeń

Korekta tekstów obcojęzycznych obejmuje wszystkie czynności korekty typowej, a ponadto dostosowanie oznaczeń do norm obowiązujących w publikacjach w danym języku i sprawdzenie zapisów z oryginałem.

Czynności

 • kontrola założeń typograficznych, a zwłaszcza akapitów i wcięć akapitowych oraz dzielenia wyrazów
 • kontrola zapisu skrótów, cudzysłowów, wyróżnień, symboli
 • sprawdzenie zapisu nagłówków, cytatów, tytułów, nazw własnych
 • zaproponowanie przypisów objaśniających realia kulturowe, geograficzne i inne, obce odbiorcy publikacji
 • weryfikacja treści publikacji z oryginałem obcojęzycznym

Poprawność naniesienia korekty należy koniecznie sprawdzić, zanim materiał zostanie oddany do publikacji. Korekta nie zastąpi redakcji tekstu.